• Satdobato, Lalitpur
  • 01-5555262, 01-5555264
  • Fax: 5555264
  • shubha_mcl@ntc.net.np

Apply Online

Shubhalabh Multipurpose
Co-opertaive Limited

Satdobato, Lalitpur, Nepal

Account Opening Form

खाता खोल्ने फारम

Personal Information of Account Holder (व्यक्तिगत खातावालाको विवरण)

Account Holder's Name (खातावालाको नाम )

In English (Please use Block Letters)(अंग्रेजीमा) *

Date of Birth (जन्म मिती)
Father's Name (बाबुको नाम)
Mother's Name (आमाको नाम)
GrandFather's Name (बाजेको नाम)
Spouse's Name (पती / पत्नीको नाम)
Citizenship Permanent Address (नागरिकता अनुसार ठेगाना)
Zone / State ( अञ्चल / प्रदेश)
District (जिल्ला)
VDC/RM/MC Ward No (गा.वि.स / गा.पा / न.पा. वडा न)
Permanent Address (स्थायी ठेगाना)
State (प्रदेश)
District (जिल्ला)
RM/MC Ward No. (गा.पा / न.पा. वडा न)
Tole (टोल)
Present Address (हालको ठेगाना)
State (प्रदेश)
District (जिल्ला)
RM/MC Ward No. (गा.पा / न.पा. वडा न)
Tole (टोल)
Citizenship No. (नागरिकता न)
Issued District (जारी गर्ने जिल्ला)
Passport No. (पासपोर्ट न)
Nationality (राष्ट्रियता)
Occupation (पेसा)
Contact No: Home (सम्पर्क न) : (घर)
Office (कार्यालय)
Mobile No. (मोबाईल न)
defalult photo

Signature Card (दस्तखत नमुना कार्ड)

दस्तखत *

Location Map (खातावालाको घर व्यावसाय पुगने बाटोको नक्सा )

घर सम्मा पुगने नक्सा *